jelske dijkstra logo 2

jelske dijkstraJelske Dijkstra (foto: Jacob van Essen)

Myn namme is Jelske Dijkstra. Ik wurkje as taalûndersiker by de Fryske Akademy en it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, dat ûnderdiel is fan de Fryske Akademy. Hjir doch ik sawol ûndersyk nei (de meartalige) taalûntwikkeling, as nei taalfariaasje en spraakwerkenning. Dêrneist fier ik geregeld ferskate opdrachten út dêr’t taal in rol by spilet.

Myn ûndersyksynteresses lizze op it mêd fan meartaligens, taalûntwikkeling, bernetaal, taalfariaasje, fonetyk en spraaktechnologyske tapassings. As dosint ha ik my de ôfrûne jierren spesjalisearre yn fakken dy’t ferbân hawwe mei de taalûntwikkeling, meartaligens, TARSP, ûndersyksfeardigheden en skripsjebegelieding.

Privacybelied (Nederlânsk)

Kontaktgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org