jelske dijkstra logo 2

WURKUNDERFINING

2018-no
Seniorûndersiker Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen en Fryske Akademy, Ljouwert
Meartaligheid by jonge bern, minderheidstalen yn Europa

2018-2022
Campus Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, Ljouwert
It opsetten fan in nije universitêre master Voice Technology

2016-2019
Skripsjebegelieder, HBO-dosint Logopedy, Post-HBO-trainer, ûnderwiisûntwikkelder en kearntiimlid oplieding HBO Logopedy (2018-2019), Pro Education, NCOI Groep, Hilversum
Skripsjebegelieding en –beoardieling by praktykrjochte ûndersyk, taalûntwikkeling en -analyze, kurrikulumûntwikkeling, ûnderwiisûntwikkeling

2016-2018
Postdoktoraal ûndersiker Frisian Audio Mining Enterprise (FAME!), Fryske Akademy, Ljouwert
Meartalige spraak- en sprekkerwerkenning, ûndersyk nei code switching en taalfariaasje

2014-2016
Dosint “Veel- en Meertaligheid”, Ryksuniversiteit Grins
Meartaligens yn de mienskip, taalpolityk yn Europa, linguistic landscape

2013-2015
Hegeskoalle dosint, Hogeschool Windesheim, Swol
Skripsjebegelieding by praktykrjochte ûndersyk, ûndersyksfeardigheden, taalûntwikkeling, kurrikulumûntwikkeling

2008-2012
Promovendus, Fryske Akademy, Ljouwert
Undersyk nei twatalige taalûntwikkeling (Frysk/Nederlânsk) fan pjutten yn Fryslân

2005-2008
Wittenskiplik ûndersiker, Fryske Akademy, Ljouwert
Untwikkeling Fryske ferzje fan it logopedysk taalynstrument TARSP

2004-2005
Logopedist op VSO-skoalle Amsterdam
Minhearrende bern en bern mei kognitive en gedragsproblemen

2004-2005
Logopedist yn praktyk Amsterdam
Allround praktyk: bern en folwoeksenen mei stim-, spraak- en/of taalsteurnissen

 

OPLIEDING

2001- 2004
Major Spraakkommunikaasje en Spraaktechnology (Algemiene Taalwittenskip), Universiteit fan Amsterdam
Skripsje: FRYSS: a first step towards Frisian Text-To-Speech (Fryske spraaksynteze)

1997-2001
Logopedy, Hanzehogeschool, Grins

Kontaktgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org