jelske dijkstra logo 2

Sûnt 2016 bin ik foar ferskate Logopedy-opliedings aktyf as dosint. Op it stuit bin ik dosint en post-HBO trainer by de oplieding HBO-Logopedy fan ProEducation (NCOI). Ik fyn it ferskriklik ynspirearjend om de kennis en ûnderfining dy’t ik de ôfrûne jierren as logopedist en ûndersiker opdien ha te dielen mei oankommend logopedisten. Myn spesjalismen binne taalûntwikkeling, meartaligens, TARSP, ûndersyksfeardigheden en skripsjebegelieding.

Kontaktgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org