jelske dijkstra logo 2

PUBLIKAASJES

 

 • Do, P., Coler, M., Dijkstra, J., & Klabbers, E. (2022). Text-to-Speech for Under-Resourced Languages: Phoneme Mapping and Source Language Selection in Transfer Learning. In M. Melero, S. Sakti, & C. Soria (Eds.), Proceedings of the LREC 2022 Workshop of the 1st Annual Meeting of the ELRA/ISCA Special Interest Group on Under-Resourced Languages (SIGUL 2022) (pp. 16-22) [online ferzje]

 • Dijkstra, J., Heeringa, W. J., Jongbloed-Faber, L., & Van de Velde, H. (2021). Using Twitter Data for the Study of Language Change in Low-Resource Languages. A Panel Study of Relative Pronouns in Frisian. Frontiers in Artificial Intelligence. [online ferzje]

 • Dijkstra, J., & Duarte , J. D. S. (2020). Folgje taalfeardigens fan bern yn skoaltiid. Leeuwarder Courant, 21.

 • Bosma, E., & Dijkstra, J. (2020). Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) adapted for use in West Frisian. In N. Gagarina, & J. Lindgren (Eds.) New language versions of MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives - Revised (pp. 63-68) [link]

 • Dijkstra, J., Kircher, R., & van der Meer, C. (2019). Foarstúdzje ta fersterking fan strukturele gearwurking tusken West en Noard Fryslân.

 • Sloos, M., Dijkstra, J., & van Heuven, V. (2019). Schwa deletion results in geminate formation in West-Frisian. Proceedings ICPShS 2019, 117-121. [online ferzje]

 • Dijkstra, J., Heeringa, W., Yılmaz, E., van den Heuvel, H., van Leeuwen, D. & Van de Velde, H. (2019). Language change caught in the act: a case study of t-deletion in Frisian relative pronouns. Yn: J.A. Villena-Ponsoda, F. Díaz-Montesinos, A.M. Ávila-Muñoz, & M. Vida-Castro Language Variation- European Perspectives VII: Selected papers from the Ninth International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE 9) (pp. 86-101). Studies in Language Variation 22. Amsterdam: John Benjamins.

 • Dijkstra, J., Heeringa, W., Yılmaz, E., van den Heuvel, H., van Leeuwen, D. & Van de Velde, H. (2018). Tracking real time language change in relative pronouns in spoken West-Frisian. Yn: Babatsouli, E. (Ed.) Cross-linguistic research in monolingual and bilingual speech (pp. 93-109). Chania, Grikelân: ISMBS.

 • Dijkstra, J., Heeringa, W., Yılmaz, E., Heuvel H. van den, Leeuwen, D. van & Van de Velde, H. (2017). A real time study of contact-induced language change in Frisian relative pronouns. Yn: E. Babatsouli (Ed.). Proceedings of the International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2017 (pp. 113-119). Chania, Grikelân: Institute on Monolingual and Bilingual Speech. ISBN: 978-618-82351-1-3.

 • Yılmaz, E., Dijkstra, J., Van de Velde, H., Kampstra, F., Algra, J., Heuvel, H. van den, & Leeuwen, D. van (2017). Longitudinal Speaker Clustering and Verification Corpus with Code-switching Frisian-Dutch Speech Yn: Proceedings Interspeech (pp. 37-41), Stockholm, Sweden, Augustus 2017. [online ferzje]

 • Yılmaz, E., Heuvel, H. van den, Dijkstra, J., Van de Velde, H., Kampstra, F., Algra, J., & Leeuwen, D. van (2016). Open Source Speech and Language Resources for Frisian. Yn Proceedings Interspeech (pp. 1536-1540), San Francisco, CA, USA. [online ferzje]

 • Yılmaz, E., Andringa, M., Kingma, S., Dijkstra, J., Kuip, F. van der, Van de Velde, H., Kampstra, F., Algra, J., Heuvel, H. van den, & Leeuwen, and D. (2016). A Longitudinal Bilingual Frisian-Dutch Radio Broadcast Database Designed for Code-switching Research. Yn: Proceedings LREC (pp. 4666-4669), Portorož, Slovenia. [online ferzje]

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2016). The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary. Bilingualism: Language and Cognition, 19(1), 191-205.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2014). The Early Bilingual Acquisition of a Minority and a Majority Language. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 63(1-2), 10-30.

 • Dijkstra, J. (2013). Growing up with Frisian and Dutch: The role of language input in the early development of Frisian and Dutch among preschool children in Friesland. (Dissertaasje) Universiteit fan Amsterdam.

 • Dijkstra, J., Klinkenberg, E.L., Kuiken, F., & Jorna, R.J. (2012). “Het gebruik van cognaten bij testadaptatie: een goede zaak/in goede saak?” Yn N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer, & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 149-157). Delft: Eburon.

 • Dijkstra, J., & Schlichting, L. (2012). Frisian TARSP: based on the methodology of Dutch TARSP. Yn M.J. Ball, D. Crystal, & P. Fletcher (Eds.), Assessing grammar: the languages of LARSP (Communication disorders across languages, 7) (pp. 189-207). Bristol: Multilingual Matters.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2011). The early development of a bilingual vocabulary: first measurements. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 85, 83-92.

 • Dijkstra, J.E. (2008). F-TARSP: Fryske Taal Analyze Remediearring en Screening Proseduere : in Fryske bewurking fan ’e TARSP (Fryske Akademy, 1018). Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy.

 • Dijkstra, J., Pols, L.C.W., & Son, R.J.J.H. van (2004). Frisian TTS, an example of bootstrapping TTS for minority languages, Proceedings 5th ISCA Speech Synthesis Workshop, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA (USA).

Kontaktgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org