jelske dijkstra logo 2

PUBLIKAASJES

 

 • Yılmaz, E., Dijkstra, J., Van de Velde, H., Kampstra, F., Algra, J., Heuvel, H. van den, & Leeuwen, D. van (2017). “Longitudinal Speaker Clustering and Verification Corpus with Code-switching Frisian-Dutch Speech,Yn: Proc. INTERSPEECH, pp. 37-41, Stockholm, Sweden, Augustus 2017. [online ferzje]

 • Yılmaz, E., Heuvel, H. van den, Dijkstra, J., Van de Velde, H., Kampstra, F., Algra, J., & Leeuwen, D. van (2016). “Open Source Speech and Language Resources for Frisian,  Yn Proc. INTERSPEECH, pp. 1536-1540, San Francisco, CA, USA. [online ferzje]

 • Yılmaz, E., Andringa, M., Kingma, S., Dijkstra, J., Kuip, F. van der, Van de Velde, H., Kampstra, F., Algra, J., Heuvel, H. van den, & Leeuwen, and D. (2016). “A Longitudinal Bilingual Frisian-Dutch Radio Broadcast Database Designed for Code-switching Research”  Yn: Proceedings LREC, pp. 4666-4669, Portorož, Slovenia. [online ferzje]

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2016). The role of majority and minority language input in the early development of a bilingual vocabulary. Bilingualism: Language and Cognition, 19(1), 191-205.
 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2014). The Early Bilingual Acquisition of a Minority and a Majority Language. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 63(1-2), 10-30.

 • Dijkstra, J. (2013). Growing up with Frisian and Dutch: The role of language input in the early development of Frisian and Dutch among preschool children in Friesland. (Dissertaasje) Universiteit fan Amsterdam.

 • Dijkstra, J., Klinkenberg, E.L., Kuiken, F., & Jorna, R.J. (2012). “Het gebruik van cognaten bij testadaptatie: een goede zaak/in goede saak?” Yn N. de Jong, K. Juffermans, M. Keijzer, & L. Rasier (Eds.), Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference (pp. 149-157). Delft: Eburon.

 • Dijkstra, J., & Schlichting, L. (2012). Frisian TARSP: based on the methodology of Dutch TARSP. Yn M.J. Ball, D. Crystal, & P. Fletcher (Eds.), Assessing grammar: the languages of LARSP (Communication disorders across languages, 7) (pp. 189-207). Bristol: Multilingual Matters.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2011). The early development of a bilingual vocabulary: first measurements. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 85, 83-92.

 • Dijkstra, J.E. (2008). F-TARSP: Fryske Taal Analyze Remediearring en Screening Proseduere : in Fryske bewurking fan ’e TARSP (Fryske Akademy, 1018). Ljouwert: Afûk-Fryske Akademy.

 • Dijkstra, J., Pols, L.C.W., & Son, R.J.J.H. van (2004). Frisian TTS, an example of bootstrapping TTS for minority languages, Proceedings 5th ISCA Speech Synthesis Workshop, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA (USA).

 

PRESENTATIES

 

 • Dijkstra, J., Van de Velde, H., Yılmaz, E., Heuvel, H. van den, & Leeuwen, D. van (2017). Language change in minority language due to the influence of the national language: relative pronouns in Frisian. International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech (ISMBS2017), 4-7 september 2017, Chania (Grikelân).

 • Dijkstra, J., Van de Velde, H., Yılmaz, E., Kampstra, F., Algra, J., Heuvel, H. van den, & Leeuwen, D. van (2017). Audio mining and language change research: disclosure of a Frisian-Dutch radio archive (poster). International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE9), 6-9 juny 2017, Malaga (Spanje).

 • Dijkstra, J. (2017). Language change in West-Frisian. Evidence from a radio archive. KURS-Kolloquium, Europa-Universität, 16 maaie 2017, Flensburg (Dútslân).

 • Dijkstra, J. (2016). “In skatkeamer oan taal.” The radio archive of Omrop Fryslân. 8ste Dei fan de Fryske Taalkunde, 21 oktober 2016, Fryske Akademy, Ljouwert.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2013). Language input and its role in the early bilingual vocabulary and morphosyntax. EUROSLA 23, 28-31 augustus 2013, Amsterdam.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2013). The early bilingual acquisition of a minority and majority language. 34e TABU Dag, Workshop Minority Languages in a Multilingual Europe, 13-14 juny 2013, Grins.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2012). Parental Reading Attitudes versus the Child's Bilingual Vocabulary Growth. 13th International Conference on Language and Social Psychology, 20-23 juny 2012, Ljouwert.

 • Graaf, M. de, & Dijkstra, J. (2012). De ûntjouwing fan it Frysk en it Nederlânsk yn 'e pjuttetiid. Frysk Filologekongres, 13-15 juny 2012, Ljouwert.

 • Dijkstra, J., Klinkenberg, E.L., Kuiken, F., & Jorna, R.J. (2012). Het gebruik van cognaten bij testadaptatie. Een goede zaak/in goede saak? Anéla 2012 Conferentie Toegepaste Taalwetenschap, 9-11 maaie 2012, Lunteren.

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R.J., & Klinkenberg, E.L. (2012). The Role of Language Input in the Early Development of a Bilingual Vocabulary. AAAL 2012, 24-27 maart 2012, Boston, MA (USA).

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R., & Klinkenberg, E. (2011). Language input and the early development of a bilingual vocabulary. 13th International Conference on Minority Languages, 22-25 juny 2011, Flensburg (Dútslân) / Sønderborg (Denemarken).

 • Dijkstra, J., Kuiken, F., Jorna, R., & Klinkenberg, E. (2011). Language input and the early bilingual vocabulary, 8th International Symposium on Bilingualism, 15-18 juny 2011, Oslo (Noarwegen).

 • Dijkstra, Jelske (2008). F-TARSP: for assessing and treating young Frisian speaking children. AILA 2008, 15th World Congress of Applied Linguistics, 24-29 augustus 2008, Essen (Dútslân).

Kontaktgegevens

Jelske Dijkstra

© 2019 Jelskedijkstra.frl  |  login  |  website: Skelp.org